Guri

Në fshatin tim prej vitesh s’kisha qenë Dhe malli më kish djegur e zhuritur, Atje më dukej hëna tjetër hënë Siç thosh dikur Naimi mendjendritur. Në çezmë ndala t’ia dëgjoja fjalët, Që vetëm unë i merrja vesh aq mirë; Por shkela në një gur të rrumbullakët Dhe gjurin e dërrmova në errësirë. E mora gurin … Vazhdoni leximin e Guri

Lopa laramane

Unë e shoh atë mes një tërfili Tek kosit me gjuhën e argjendtë, E lë rrugën, shkoj e zë për briri, Sikur zë për dore një të shtrenjtë. Në kravatën time sytë i mbetën, Gjuhën nxjerr me mall për ta lëpirë, Nga kjo pritje dridhem, s’e mbaj veten, Po më puth princesha më e mirë! … Vazhdoni leximin e Lopa laramane

Më prit se po vij shpejt

Nëse sëmundja vjen tek unë, Ju mos më shpini në spital, Më merrni fshehur e pa zhurmë, Më ngjitni lart diku në mal. Atje dyshek e shtrat nuk dua Dhe as çarçaf e as jorgan, Por te një çezmë e te një krua Më shtroni dushk e jargavan. Ma lidhni kokën me një kulpër, Ma … Vazhdoni leximin e Më prit se po vij shpejt

Për stinën e mollëve në fshat

Përtypen të gjithë, Përtypen kudo: në rrugë, në kopshte, në ara... Faqet e mollëve skuqin mes fletëve Dhe janë të lara, të lara Nga vesa e bardhë e netve. Përtypem dhe unë, Se s’mund të qëndroj veç të tjerëve, Se s’mund t’i përbuz e t’i fyej faqet e mollës, Që skuqin për njerëz mes njerëzve, … Vazhdoni leximin e Për stinën e mollëve në fshat

Këngët e Millosaut (Botimi I, i plotë)

[Këngët e Milosaos] [LËNDA: Kan. I; Kan. II; Kan. III; Kan. IV; Kan. V; Kan. VI; Kan. VII; Kan. VIII; Kan. IX; Kan. X; Kan. XI; Kan. XII; Kan. XIII; Kan. XIV; Kan. XV; Kan. XVI; Kan. XVII; Kan. XVIII; Kan. XIX; Kan. XX; Kan. XXI; Kan. XXII; Kan. XXIII; Kan. XXIV; Kan. XXV; Kan. … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, i plotë)

Peizazh në fund të vjeshtës

Shiu me gjyma tokën e lau skaj më skaj, Djersën ia hoqi nga gjoksi e sqetullat; Rrjedh uji nga trupi i lagur i saj, Rrjedh nga flokët e vetullat. Dushi i madh gjëmon e zien anembanë. Ç’bëhet kështu? Pas punës toka e lodhur pastrohet, Toka vjen erë uji si një grua pas banje; Me çarçafë … Vazhdoni leximin e Peizazh në fund të vjeshtës

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 30)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXX Friti ēr’ e malevet e rrëzoi hjēn e lisit: gjaku im te lum’ i Vodhit, ghapni spërvierin ushtërtōr, u të́ më̀ shogh Skutarin e time motër te finestë̀ra kundrēla. Më̄ atje së zgjoniem lulevet çë tundën era si suvā’ e pa fërnuam. Mbjidhen shokë̀t mbrëmanet ndë̀ katund ndë̀ vatërët, … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 30)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 29)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXIX Ujtë ghumbur, rā vorea, male e sheshe u veshë̀tin. U si ūdh’ e ëngjë̀llit, vēr, të shogh e trë́mbiem. Djalë̀rī çë jetën bushtër nëng njoghu më́ të̀ qeshën, si shtjerrat ndë̀ barishtēt. Dēg’ e trendafilevet shkundën shīthin mb’ ajrit, vashë̀s i mbjon kë̀shetë̀thin çë piksi me iothī, mbjon djāl … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 29)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 28)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXVIII Rān kumbōrt e tumbarini, e një̀ trë̄mb lesh e mundash vet çë piksi mëma ime, ime motër matë̀nej me ndë kriet një sqep të̀ zī. Trimit çë t’ i mirr të̀ bilën ajo e piksi për përvīer natën çë të̀ ghapnej një́ ushtër kūr të qēllë̀nej. Por s’e dīj … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 28)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 27)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXVII Vasha e mēruamez ghiri tek e emta. Va{jza}: “Ulu e bë́m këshetë̀thin”. Dreq shpīs zotit u ūl: bij dielli kā dera afër djēp; e pes thellëza në̄n thronet shkarātë̀shin. Vashë̀s lot i rānith t’emë̀tës ndë doriet. E em{ta}: “Ç’ ë̄ ghelmi it, bīr?” Va{jza}: “Ghelmi im shumë́ i keq: … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 27)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 26)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXVI Friti era prapa shpivet: motë̀ra ime vogëla veshet e më̀ laghiet, merr gëlpë̄r e pēthit, ulet dreq dejtit. Rrij mbī ujët ill’i ditë̀s. Tek throni afërith i fjandakset zōnja ime çë një̀ kēz tërjorënej, si ajo kishë́ zakōn. Nu{sja}: “Ashtu, bīr: dielli çë̀ dighet vajzës çë çon të̀ lār … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 26)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 25)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXV Dī dit mjegull e shī verën dojn të̀ na reshtë̀jin, tek e katë̀ra ndër lëmë́njet shtruan dhematë̀ te dielli. U vetë́m i ghelë̀muar vajta te Shurë̀za ulem te bith’ e ullīrit. Kallamēs vin tue llarisur një llojē çaullash sā shtuāra u m’ u pataksa: te dhifiza takë̀nej topëra e … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 25)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 24)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXIV Kush t’ e thoj se mua më̀ lëje e pā fān motëra ime? Sā të̀ gharaksë̀nej mbī dejt më lë̀reje shtrātthin sirkun të tagjisje: cilōnës çë̀ nguqënej llambarisëjin sufitat. Popo! Bëre pēndëzit si një̀ fjutur e mundash, vash, të mos e shighje! Bë̄n të tjēra mbī dhē çë́ do … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 24)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 23)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXIII [Millosau]: “Si një̀ rē me shī të̀ sheghur, mbī katūnd shumë́ e bārdh çë së̀ dī ku të́ pushōnj, grua, ti rrī kūr jam mbë̀ shpī: kūr dolla të̀ çonj se qān”. Nus{ja}: “Birit [t]im mosë́njerī i ngrë̀jti të vogë̀lit, i ndighu kurë́ m’ e zū, gjakë̀t i piu … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 23)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 22)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXII Ulem por së̀ dua të̀ fjë̄: mos mbullīj ti derien, të ghīnj ēr’ e deitit të më ftoghinj si më̀ ftoghën vazhazit mbë të́ skalisur: e dielli i pā ftes çë më̀ ghīn ndër vatërat, ëmavet i parasten, mōn çë shkoi je m’ i kulton. Vajzën me stān e … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 22)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 21)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XXI Nesër dighet Shën Mëria: frungullēra më u dhez, udhët jān pjotë́ me fjāl. Mën, ullinj e vreshtat [t]ona verdhullōre ghë́nies mos maj ju të́ gënjeni vashat e kë̀tīj katundi. Se ti mbrëma e hjēshë̀me kush me tīj të rri-e çë gjūm nani gjindës t’i qëllōnj ? Mua thellë̀za mbī … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 21)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 20)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XX Fjetat īn të mbītura, dielli i sqepur rēshit, pā oreks zëmë́r’ e grāvet, kūr u rroth një shkundulīm. Kīn ullinjë̀t të mundurë shpīt të̀ savurrosura lë̄n njerīn te vōll’ e dheut. Leghë̀mistin frushkulit. Gjindjes çë e skotisur sillej e përpiqej mb’ ūdh. Nd’ at nat të pā bes, më … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 20)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 19)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XIX Ndë të rār të dimërit vajta me timë́ vëllezër te gharaca, Mārlule, shūm i pritur. Delë̀mieri ngroghu qumë̀shtit e i rrëmbiem sīt me lot: “Gha i bardhi trim(:) kūr vinej tatë̀madhi vetëm qumë̀sht-je të ngroghët doj, pëstajna mbë të dītur ushtërīt kishë́ gharruar”. Pā hjē i pisëruam rrīja si … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 19)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 18)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XVIII S’ īn të trimave o të grāve të martuarme rroghollīm si rë̀kime zë́mërje çë lufton vëdekja; porsa īn të frītura djaleve të prë́jturve te djep-e me ninulën, mbë të rār të diellit, si të tundur fjeta dhrīs si vivīl’ e dities nd’ato zë́mëra të lēa, kūr thellë́za m’ u … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 18)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 17)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XVII Shpī tona të shprishura dej menat u më ju shogh. Shogh hjillōn e Rakan-jelit e vashat çë lānjën. Nesër mbë të̀ serposurit shkon vasha kā dera ime, e më shegh shumë́ gharē. Pien: “Ç’ ë̄ këjo gharē?” “ Ë̄ ghare’ e të birit zotit çë na vjen nesërith”. Zë́më̀ra … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 17)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 16)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XVI Ajri çë ndreqi mōn friti kā dejti: te rahj’ i Llumbardhavet ghōll më ghapi derien, dāl më mulvi çerien e më reshti gjumëthin. Mi{llosau}: “Rruash e ftoghë̀tëza vorē, se më zgjon ti më gharepsën: Maria ndër dēgëzit nd’ i qikār i kā hjē: Ti së̀ leve ndë dhē të … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 16)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 15)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XV Udhës [s]ime parkalesa: “Shën Mërī e shpivet [t]ona, kë́to ūdh ti të́ më ruash. Dej menat dighet e diell e ti del për ndë́ katund; arat, të bighen shëndosha, lopt, të mos psovisë̀njën, shpīt, të mos përlipien, gjith të thōn: Ti ruana. Çë́ së̀ prita por u nisa? Ardhur … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 15)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 14)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XIV Prā çë dielli i rā te shtrati m’u pataks mixorja, vū njinje të veshurat duall ka rrīj i bir’i zotit. Nj’ ēr ngrënej bughuathin ja e shtëfrīnej murevet: mosnjerī shkonej atēj, vetëm fjit te būz’ e udhës ajo Rīn ndë vatërët. Ri{na}: “Dju ndë trimi i ghadhjār më̄ të̀ … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 14)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 13)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XIII [Vallja] Prā çë̀ zot kē të na lë̄sh vash si nj’īll çë dritien nëng bier tek ūdh’ e tij: bīr me ghelm të riut [t]ënd mos të̀ qoft përlipurith. Aghiena çë̀ të́ na vish qoft i but dimë̀ri me ullinj e qumë̀shtith. Bilat ē bë́shë̀me ëma shūm të̀ më́ … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 13)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 12)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XII Si suvāl ndë deijtit paru e trubull si një̀ mal nëng ruan më̄ se anīn, ashtu grāt ndo vēn mbë krua ndo te lumi o për të gholla mose thojn vashën e nëmur çë i bir’i zonjë́s madhe i dashur zilepsë̀nith. Kopilja e dhūrë̀mez mbaghej mose me gjitonet: mbjidhë̀shin … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 12)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 11)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI XI Duro zë́mër e duro sā duroi mali me bōr. Shkepë̀tin në̄nd diellas, zbardhulluan kumbullat: trimi ka katund’ i llārg duall e ruati mbë menat e gharroi shpīzën: Lumi u, më thoj, mali ! Si një qelqë̀ çë m’ i frīn. Bier të̀ feksurit te vogha, porsa mbrënda llambarisën, ësht … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 11)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 10)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI X Vall’ e Pa{shkëvet}: “Zgjou, trim, i agëzuam: Īnzot lëreu vārr, perë̀ndonjën ilë̀zit, shughen zjarret, derdhet ujit (,) jeta veshet ndër të rea; ashtu zë́mër lipisjare ti të̀ priresh e gharepsur. Si nj’ anī ngarkuar me trima çë́ te mes’i dejtit pān katūnd e dishë̀ruar, erdhe i hjēshim pjot gharē. … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 10)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 9)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI IX Ëndërr e līg ç’ ëndë́rri trimi! Dhjet dit vasha e bë̄n ndo ahjimaz ndo te shpia mbaghej me gjitoniet: trimi ghipë̀nej murxharin t’ egërin të trëmburin, Kroirī të m’ e potisën. Porsi ajo si kish zakōn më̄ së̀ vinej Kroiri. Prā m’ i vate nd’ ë́ndërrët. Mbrëmanet një llēgh … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 9)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 8)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI VIII Mnīz’ e verës bardhullore biu një rē monosaqe për ndë mest gurë̀vet: kān gharē te shtrush’ i lumit. Pā një rē mali me bōr i buthë̀tonet njerë̀zet; ata lutë̀njën të korrat. Si thellëza te folea u pushonj ndë kë́t dimër. Ngrëjti dēg ulliri shkundur, e kopilja me hjē e … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 8)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 7)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI VII Dreq rahjet e dejtit gëzoi dita e kalthërëz vallevet kopilevet: i ruajin të dashurit. Ndë ktë́ jet çë kemi më̄ ? Ghë́nën ē mbrë́manes, kūr dalë́n te dera ime vashat ē bëshë̀me motë̀rat e ushtërtorë̀vet: u trindë̀llinj qitharien ato të shpërveshta lodënjën, e t’ ë́mbë̀lit çerën më́ i shuanith. … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 7)

Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 6)

[Këngët e Milosaos]     KANGJELI VI Rā bora ndë dejtit, e më zbardhi vudhë̀vet krāghët ē shqitezës. Gjumi mua më lodhënith; kurmi vete tue m’ u reshtur porsi gruas te Mārë̀bela mbrë́manet i reshtiet shtrush’ i taraftivet, leghë̀mī’ e qenë̀vet mbī Milonët: shegh se shughet zjarri e dhezet vreshtavet, gjēll edhe çë së́ që̀lloi. O … Vazhdoni leximin e Këngët e Millosaut (Botimi I, pjesa 6)